Vianoce s Gabongou 2016

Vyhraj nákup zadarmo

Vyhraj nákup zadarmo

Nákup ZADARMO môžete vyhrať jednoducho.

Vyplníte formulár s údajmi a ste v hre. Môžete vyhrať nákup ZADARMO až v hodnote 50€.

Zapojiť sa môžete od 9.11.2016 do 15.12.2016 tu >>> Súťaž skončila

Vyhrať môžete:

1 cena: Darčeková poukážka na nákup v hodnote 50 € - Výherca: Dana Šilláková

2 cena: Darčeková poukážka na nákup v hodnote 40 € - Výherca: Róbert Nemček

3 cena: Darčeková poukážka na nákup v hodnote 30 € - Výherca: Denisa Fuknová

4 cena: Darčeková poukážka na nákup v hodnote 20 € - Výherca: Viera Krkošová

5 cena: Darčeková poukážka na nákup v hodnote 10 € - Výherca: Mária Kovalíková

 

---------------------------------------------------------------------

 

Podmienky súťaže ,,Vianoce s Gabongou 2016"

1. Organizátor
Organizátorom súťaže „Vianoce s Gabongou 2016" (ďalej len „Súťaž") je spoločnosť Gabonga, s.r.o., so sídlom Kazanská 11299/46, 82106 Bratislava, IČO: 47 099 151, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 88471/B (ďalej len „Organizátor").


2. Spôsobilosť
Súťaže sa môžu zúčastniť len fyzické osoby s trvalým pobytom v Slovenskej republike, ktoré v čase začatia súťaže dovŕšili 18. rok veku a sú plne spôsobilé na právne úkony (ďalej len „Účastník"). Každý Účastník sa môže prihlásiť len jeden krát a vyplniť len jeden formulár. Viacnásobné prihlasovanie sa jednej osoby nie je možné. Za porušenie vyššie uvedených podmienok bude súťažiaci diskvalifikovaný. Účasťou v súťaži Účastník súhlasí s nasledujúcimi Podmienkami súťaže (ďalej len „Podmienky").


3. Priebeh súťaže „Vianoce s Gabongou 2016"
Dňa 9.11.2016 budú zákazníci Organizátora informovaní na webových stránkach Organizátora www.gabonga.sk  a taktiež na facebookovej stránke Organizátora na Facebook-u https://sk-sk.facebook.com/GABONGAsk-255192997848/ o spustení Súťaže. Týmto dňom bude spustená aj registrácia do Súťaže. Registrovať sa bude možné od 9.11.2016 do 15.12.2016 na webovej stránke www.gabonga.sk. Registrácia prebehne tak, že Účastník vyplní registračný formulár a po vyplnení bude zaradený do žrebovania. Po ukončení prihlasovania bude dňa 16.12.2016 vyžrebovaných 5 výhercov, ktorí získajú ceny. Žrebovanie Účastníkov prebehne elektronicky. Mená výhercov budú zverejnené dňa 16.12.2016 na webovej stránke www.gabonga.sk a na facebookovej stránke Organizátora na Facebook-u, https://sk-sk.facebook.com/GABONGAsk-255192997848/. O výhre a termíne prevzatia výhier budú všetci výhercovia informovaní emailom. Výhru si môže vyzdvihnúť osoba registrovaná v súťaži po predložení platného dokladu totožnosti, resp. po dohode s organizátorom bude cena doručená kuriérom alebo elektronicky.


4. Ceny v súťaži

Ceny, ktoré sú v súťaži, nie je možné vymeniť a nie je možné ani vyplatenie hotovosti v hodnote ceny, resp. výhry. 

1 cena: Darčeková poukážka na nákup v hodnote 50 €

2 cena: Darčeková poukážka na nákup v hodnote 40 €

3 cena: Darčeková poukážka na nákup v hodnote 30 €

4 cena: Darčeková poukážka na nákup v hodnote 20 €

5 cena: Darčeková poukážka na nákup v hodnote 10 €

  


5. Účasť v Súťaži a súhlas so spracovaním osobných údajov

Do Súťaže sa môže zapojiť každý, kto potvrdí, že súhlasí s Podmienkami. S podmienkami súťažiaci súhlasí odoslaním registračného formulára. Udelením súhlasu s Podmienkami súťaže vyjadruje Účastník súhlas s ich obsahom a zaväzuje sa ich v celom rozsahu dodržiavať. Súťaže sa nemôžu zúčastniť zamestnanci Organizátora a ani ich blízke osoby. Blízkou osobou sa rozumie osoba uvedená v ustanovení § 116 Občianskeho zákonníka, zákona č. 40/1964 Zb. v platnom znení. Súťaže sa môžu zúčastniť len fyzické osoby s trvalým pobytom v Slovenskej republike, ktoré v čase začatia Súťaže dovŕšili 18. rok veku a sú plne spôsobilé na právne úkony. Vyplnením formulára vyjadrujete súhlas so spracovaním osobných údajov a to v rozsahu meno a priezvisko, bydlisko a telefónne číslo pre účely organizácie Súťaže. Pripomienky alebo sťažnosti je potrebné posielať na email: inof@gabonga.sk. Gabonga, s.r.o. si vyhradzuje právo vylúčiť akéhokoľvek Účastníka, ktorý manipuluje s prihlasovacím formulárom.


6. Odhlásenie

Každý účastník ma právo kedykoľvek zaslaním emailu na info@gabonga.sk svoj súhlas so spracovaním osobných údajov odvolať a zrušiť tak svoju účasť v aktivite.

 

7. Ochrana osobných údajov

Účastníci súťaže súhlasia s tým, že spoločnosť Gabonga, s.r.o. bude zhromažďovať údaje, ktoré sú nevyhnutné pre úspešný priebeh Súťaže a uchovávať ich po dobu trvania Súťaže. Po ukončení Súťaže nebudú údaje vymazané. Každý Účastník má právo na informáciu o používaní jeho osobných údajov. Na požiadanie mu zdarma a v plnom rozsahu môžu byť poskytnuté informácie o jeho osobných údajoch uložených v databáze. Stačí zaslať email na info@gabonga.sk. Poskytnuté údaje budú môcť byť použité pre túto Súťaž a pre ostatné marketingové aktivity organizátora.

 

8. Vylúčenie zodpovednosti/zmena podmienok

Gabonga, s.r.o. si vyhradzuje právo Súťaž kedykoľvek zmeniť, či bez náhrady ukončiť, a to z dôvodu hodného osobitného zreteľa (napr. vyššia moc, technické problémy). Ak Organizátor zistí, že existuje akékoľvek podozrenie z porušenia podmienok Súťaže Účastníkom, je Organizátor oprávnený bez ďalšieho upozornenia Účastníka vyradiť z hry. Rozhodnutie Organizátora je konečné, bez možnosti odvolania.

 

V Bratislave dňa 1.11.2016

Vyhlasovateľ: Gabonga, s.r.o.

Novinky pre váš lepší domov

Zaregistrujte sa a získajte pravidelne horúce novinky, inšpirácie a skvelé akciové ponuky pre váš domov plný krásy a pohody. Zoznámte sa so zásadami ochrany osobných údajov

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info