Súťaž zima 2019

Pozorne si pozrite sviečku Yankee Candle na obrázku nižšie. Obrázok je trochu rozmazaný samozrejme zámerne. Vašou úlohou je uhádnuť správny názov sviečky, ktorá sa nachádza aj v našej ponuke.

Ako pomôcku môžete využiť našu ponuku (oddelenie doplnky a dekorácie), kde sviečku nájdete. 

Aká sviečka Yankee Candle z našej ponuky je na obrázku?

 Yankee Candle súťaž

SÚŤAŽ SKONČILA

VÝHERCA: Dušan Tóth

  • Zapojiť sa môžete od 10.11.2019 do 17.11.2019.
  • Zo správnych odpovedí vyžrebujeme jeden správny tip.
  • Každý môže tipovať len 1x, resp. jeho prvý tip sa počíta.  

 

Výherca získaja:

1x malú sviečku YankeeCandle (z kolekcie JAR) podľa vlastného výberu z našej ponuky

-------------------------------------------

 

Podmienky súťaže

 1. Organizátor
Organizátorom súťaže „Gabonga podporuje" (ďalej len „Súťaž") je spoločnosť Gabonga, s.r.o., so sídlom Dubová 5507/15B, 90027 Bernolákovo, IČO: 47 099 151, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 88471/B (ďalej len „Organizátor").


2. Spôsobilosť
Súťaže sa môžu zúčastniť len fyzické osoby s trvalým pobytom v Slovenskej republike, ktoré v čase začatia súťaže dovŕšili 18. rok veku a sú plne spôsobilé na právne úkony (ďalej len „Účastník"). Každý Účastník len jedenkrát. Za porušenie vyššie uvedených podmienok bude súťažiaci diskvalifikovaný. Účasťou v súťaži Účastník súhlasí s nasledujúcimi Podmienkami súťaže (ďalej len „Podmienky").


3. Priebeh súťaže
Dňa 10.11.2019 budú fanúšikovia www.gabonga.sk  na facebookovej stránke Organizátora na www.facebook.com/Gabonga.sk/ (ďalej len FB) a instagramovej stránke https://www.instagram.com/gabonga.sk/ informovaní o spustení Súťaže. Súťaž bude trvať do 17.11.2019.. 18.11.2019 prebehne žrebovanie, ktorého výsledky budú na FB a instagrame zverejnené najneskôr do 3 dní. O výhre a termíne prevzatia výhry budú výhercovia informovaní prostredníctvom postu na FB, instagrame a rovnako na tejto stránke. Po dohode s organizátorom bude cena doručená kuriérom. 

V prípade, že nebude do 7  kalendárnych dní od kontaktovania organizátorom reagovať na správu, výhra prepadá.


4. Ceny v súťaži

Cenu nie je možné vymeniť a nie je možné ani vyplatenie hotovosti v hodnote ceny, resp. výhry. 

  • 1 cena: 1x malá sviečka Yankee Candle (kolekcia JAR) podľa vlastného výberu

 

5. Účasť v Súťaži a súhlas so spracovaním osobných údajov

Udelením súhlasu s Podmienkami súťaže vyjadruje Účastník súhlas s ich obsahom a zaväzuje sa ich v celom rozsahu dodržiavať. Súťaže sa nemôžu zúčastniť zamestnanci Organizátora a ani ich blízke osoby. Blízkou osobou sa rozumie osoba uvedená v ustanovení § 116 Občianskeho zákonníka, zákona č. 40/1964 Zb. v platnom znení. Súťaže sa môžu zúčastniť len fyzické osoby s trvalým pobytom v Slovenskej republike, ktoré v čase začatia Súťaže dovŕšili 18. rok veku a sú plne spôsobilé na právne úkony. Zapojením sa do súťaže a prípadnou výhrou vyjadrujete súhlas so spracovaním osobných údajov a to v rozsahu meno a priezvisko, bydlisko a telefónne číslo pre účely organizácie Súťaže. Pripomienky alebo sťažnosti je potrebné posielať na email: inof@gabonga.sk. Gabonga, s.r.o. si vyhradzuje právo vylúčiť akéhokoľvek Účastníka, ktorý manipuluje s prihlasovacím formulárom.


6. Odhlásenie

Každý účastník ma právo kedykoľvek zaslaním emailu na info@gabonga.sk svoj súhlas so spracovaním osobných údajov odvolať a zrušiť tak svoju účasť v aktivite.

 

7. Ochrana osobných údajov

Účastníci súťaže súhlasia s tým, že spoločnosť Gabonga, s.r.o. bude zhromažďovať údaje, ktoré sú nevyhnutné pre úspešný priebeh Súťaže a uchovávať ich po dobu trvania Súťaže. Po ukončení Súťaže nebudú údaje vymazané. Každý Účastník má právo na informáciu o používaní jeho osobných údajov. Na požiadanie mu zdarma a v plnom rozsahu môžu byť poskytnuté informácie o jeho osobných údajoch uložených v databáze. Stačí zaslať email na info@gabonga.sk. Poskytnuté údaje budú môcť byť použité pre túto Súťaž a pre ostatné marketingové aktivity organizátora.

 

8. Vylúčenie zodpovednosti/zmena podmienok

Gabonga, s.r.o. si vyhradzuje právo Súťaž kedykoľvek zmeniť, či bez náhrady ukončiť, a to z dôvodu hodného osobitného zreteľa (napr. vyššia moc, technické problémy). Ak Organizátor zistí, že existuje akékoľvek podozrenie z porušenia podmienok Súťaže Účastníkom, je Organizátor oprávnený bez ďalšieho upozornenia Účastníka vyradiť z hry. Rozhodnutie Organizátora je konečné, bez možnosti odvolania.

 

V Bernolákove, dňa 10.11.2019

Vyhlasovateľ: Gabonga, s.r.o.

Novinky pre váš lepší domov

Zaregistrujte sa a získajte pravidelne horúce novinky, inšpirácie a skvelé akciové ponuky pre váš domov plný krásy a pohody. Zoznámte sa so zásadami ochrany osobných údajov

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info